Контакт

 

ВУЗФ – Университет по финанси,
бизнес и предприемачество
1618, София, ул. Гусла 1
тел.. + 359 2 40 15 815
e-mail: r_petrova@vuzf.bg
VUZF – University of Finance,
Business and Entrepreneurs
1618, Sofia, 1 Gusla str.
tel. int. + 359 2 40 15 815
e-mail: r_petrova@vuzf.bg