За автори

Редакционната колегия на списанието „VUZF Review“ разглежда ръкописи на
български или английски език в обем до 10 страници, изпратени на адрес
r_petrova@vuzf.bg Стандартна word програма трябва да се използва за оформяне на
ръкописите, които се прилагат като приложение (attachment) към съпровождащото ги
електронно писмо. Изпращането на ръкописа, записан на диск, също е допустимо.
Подготовка на ръкописа
Общи указания
Текстът трябва да бъде въведен във файл във формат WinWord 2000/2003 или по-
нов, с шрифт Times New Roman. Форматирането трябва да бъде, както следва:
1. Размер на листа – А4, полета: ляво – 25 мм, дясно – 25 мм, горно – 25 мм,
долно – 25 мм, Header – 12.5 мм, Footer – 12.5 мм (1.25 см), междуредие – 1,15.
2. Заглавие без никакви съкращения на основния език на статията (български
или английски) – размер на шрифта 16, удебелен, главни букви, центриран.
3. Един празен ред – размер на шрифта 14, нормален.
4. Имена на авторите – име и фамилия, на основния език на статията, без звания
и научни степени – размер на шрифта 14, нормален, центриран.
5. Един празен ред – размер на шрифта 14, нормален.
6. Заглавие на език, който не е основният на статията (български или английски)
– размер на шрифта 16, удебелен, центриран.
7. Един празен ред – размер на шрифта 14, нормален.
8. Имена на авторите – име и фамилия, на език, който не е основният на статията,
(български или английски) – без звания и научни степени – размер на шрифта 14,
нормален, центриран.
9. Два празни реда – размер на шрифта 14, нормален.
10. Резюме на основния език на статията, до 8 реда – размер на шрифта 11, italic,
bold.
11. Ключови думи на основния език на статията, до 2 реда – размер на шрифта
11, нормален.
12. Два празни реда – размер на шрифта 14, нормален.
13. Резюме и ключови думи на език, който не е основният на статията, до 8 реда
– размер на шрифта 11, italic, bold.
14. Ключови думи на език, който не е основният на статията, до 2 реда – размер
на шрифта 11, нормален.
15. Страниците не се номерират.
16. Основните раздели на статията (Увод, Изложение, Заключение,
Благодарности, Литература) се форматират в едноколонен текст, двустранно
подравнено, както следва:
a. Наименование на раздел или на подраздел – размер на шрифта 12, удебелен,
центрирано, един празен ред преди наименованието и един празен ред след него –
размер на шрифта 12, нормален.
2
b. Текст – размер на шрифта 12, нормален, отстъп на първи ред на параграф – 10 мм;
разстояние от параграф до съседните (Before и After) за целия текст – 0.
c. Текстът на формулите се позиционира вляво на отстояние 3 интервала след
номера на съответната формула, който е в кръгли скоби; отстояние от съседните
параграфи – 6 pt. Желателно е текстът на формулите да бъде в Math Type или Microsoft
Equations.
d. Фигури – центрирани, разположение спрямо текста: “Layout: In line with text”.
Номер и наименование на фигурата – размер на шрифта 11, нормален, центрирано.
Отстояние от съседните параграфи – 6 pt.
е. Таблици – центрирани, разположение спрямо текста: “Layout: In line with text”.
Номер и наименование на таблицата – размер на шрифта 11, нормален, центрирано.
Отстояние от съседните параграфи – 6 pt.
f. Статията завършва на отстояние два празни реда шрифт 14 с: научно звание, име
и фамилия, научна степен, поделение (департамент, факултет, учебен съвет или
катедра), университет (организация), пощенски адрес, e-mail адрес, с шрифт 11,
надебелено на английски език, дясно подравнено.
Бележки и литература
Цитирането на литературни източници трябва да бъде на латиница. Източниците на
кирилица се представят с превод на английски език. Примерите по-долу показват как
това трябва да стане.
Списъкът на използваната литература трябва да съдържа литературни източници,
които са достъпни за проверка или справки. Цитирането на интернет източници не се
препоръчва, но ако това наистина е необходимо, мястото им не е в литературата, а в
бележките, и то в предпочитания portable document format (pdf). Мястото на бележките
се маркира в текста на статията с арабски цифри като горни индекси.
Представянето на литературните източници в списъка на литературата става в APA
стил (вж. Publication Manual of the American Psychological Association), който се
използва широко в обществените и хуманитарните науки, включително в науката за
образованието.
Ето основните примери:
Списания:
Mochrie, S.G.J. (2011). The Boltzmann factor, DNA melting, and Brownian ratchets:
topics in an introductory physics sequence for biology and premedical students. American J.
Physics, 79, 1, 121 – 1126.
Ако източникът е на български език, той трябва да се появи в списъка на
литературата по следния начин:
Platikanov, D. (2016). Development of the university physical chemistry in two
historic epochs. Chemistry, 25, 12 – 20 [In Bulgarian].
Горните два източника се цитират в основния текст като: Platikanov (2016) или
(Platikanov, 2016).
Botev, B., Tsonev, I. & Doychev, P. (1988). Ecology: its problems and environ
protection. Biologia & Khimiya, 20 (6), 15 – 17.
3
Ако трябва да се цитира списание, в която номерацията на всяка книжка от даден
том започва със страница 1, тогава номерът на книжката също трябва да се посочи в
библиографското описание на източника – ето така:
Nichols, P., Twing, J., Mueller, C.D. & O’Malley, K. (2010). Standard-setting
methods as measurement processes. Educational Measurement: Issues & Practice, 29 (1), 14
– 24.
Книги
Atkin, J.M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science
education standards. Washington: National Academies Press. (в кръгли скоби може да се
постави броят на страниците на книгата ето тока: pp 456 и/или ISBN …)
Книги/сборници с редактор/сборници от конференции
Lakatos, I. (1970). Falsification and the methodology of scientific research programs (pp.
59 – 89). In: Lakatos, I. & Musgrave, A. (Eds.). Criticism and growth of knowledge.
Cambridge: Cambridge University Press.
Bizhkov, G. & Kraevski, B. (2009). Basic methodological requirements for doctoral
studies and some typical errors in their realization (pp. 44 – 104). In: Ganchev, I. & Toshev,
B.V. Theory and methodology of leaning in sciences and mathematics. Blagoevgrad: Neofit
Rilski University Press.